• W szlacheckim stylu

    Hotel Dwór Chotynia

  • Niedaleko Gdańska

    Hotel Kania Lodge

  • Vine Resort & Spa

    Hotel Głę­bo­czek

"Wino czyni każdy posiłek uroczystością, każdy stół wspanialszym, każdy dzień bardziej udanym."

Andre L.Simon

Hotele z winem

W dziale Hotele z winem pre­zen­tu­jemy Pań­stwu zaprzy­jaź­nione obiekty, w któ­rych wino jest szcze­gól­nie trak­to­wane. Są to miej­sca poło­żone z dala od dużych miast w prze­pięk­nym oto­cze­niu jezior i lasów, czę­sto z wła­snymi winnicami.

Pro­po­nu­jemy orga­ni­za­cję szkoleń/konferencji w tych nie­zwy­kłych miej­scach, wyróż­nia­ją­cych się wyso­kim stan­dar­dem i kame­ralną atmos­ferą. Dobre wino w naszych hote­lach to stan­dard, a dobre jedze­nie połą­czone z degu­sta­cją zawar­to­ści piw­ni­czek uświet­nią każde spotkanie.

Zapra­szamy do kon­taktu, a chęt­nie przy­go­tu­jemy pro­po­zy­cję na szko­le­nie lub konferencję.

Wyślij zapytanie

aside-img-04